Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych Państwa jako opiekunów prawnych oraz dzieci korzystających ze świadczonych przez nas usług edukacyjnych

Przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk dzieci oraz ich opiekunów, numeru PESEL dziecka, jego adresu zamieszkania oraz kontaktowych numerów telefonów i  adresów e-mail. Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków naszych uczniów związanych z ich aktywnością w naszej szkółce (np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń sportowych organizowanych przez szkółkę, wycieczek, wyjazdów, oraz zdjęcia z wydarzeń sportowych organizowanych przez, filmy). Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z umowy o świadczenie usług sportowych.

Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych. Może jednak zdarzyć się sytuacja, gdy ze względu na bezpieczeństwo naszego dziecka, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia dziecka.
W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie trenerowi lub opiekunom, którzy mają kontakt z dzieckiem, nie są nigdzie rejestrowane ani nie są przez nas przetwarzane lub powierzane innym podmiotom, zaś nasi trenerzy są zobowiązani do zachowania tego typu informacji w ścisłej poufności.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług sportowych, w tym przekazywania Państwu bieżących informacji związanych z postępami dziecka, funkcjonowaniem szkółki informacji o organizowanych przez szkołę wydarzeniach. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkółki i stronie szkółki na platformach społecznościowych w celu promocji działań sportowo-wychowawczych i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przetwarzane w związku ze wskazanym w zdaniu pierwszym celem przechowywane będą przez okres nauki, archiwizowane przez nie dłużej niż 5 lat, a następnie trwale usuwane. W wyżej wymienionym przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

ADO przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów o których mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach ADO może powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą powierzenia danych są przepisy prawa. (instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej, podmioty organizujące wydarzenia sportowe, instytucje ubezpieczeniowe, ośrodki wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką.
W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usługi. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w placówce.

Przewiń do góry